Den nya pandemilagen trädde i kraft den 10 januari

De nya pandemilagen började gälla den 10 januari. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym. Syftet är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

Åtgärder enligt Folkhälsomydighetens föreskrifter

 1. Beräkna maxantalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus. Den tillgängliga butiksytan inomhus är den ytan där kunder och besökare vistas. Ytor med hyllor och kassor ska räknas bort i arean.
 2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts.
 3. Tydligt anslå maxantalet.
 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.
 5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas. Vid alla entréer måste det tydligt framgå hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
 6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. Kort sagt ska trängsel inte förekomma bland kunder. Den som bedriver handel ska enligt regelverket:

 1. Begränsa antalet kunder och andra besökare.
 2. Utforma verksamheten på sådant sätt att trängel undviks både inomhus och utanför lokalen. Det kan röra sig om att tillexempel att flytta på hyllor och möbler så att trängsel ej uppstår.
 3. Att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra 
 4. Utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Se till att undvika trängsel 

 1. Anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
 2. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 3. Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal.
 4. Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.
 5. Anpassade öppettider.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer om den nya pandemilagen här!
Svenskhandel: Corona: riktlinjer för hand

Fler inlägg