JobOffice Kassa Försäljningsvillkor

Tillämplighet

JobOffice allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med, på JobOffice hemsida angivet datum, och ersätter tidigare av JobOffice AB publicerade försäljningsvillkor. Produkter som presenteras genom JobOffice hemsida utgör JobOffice ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på JobOffice hemsida och i övriga publikationer, har hemsidans företräde.

Avtalspart

Företaget JobOffice AB.

Pris och betalning

Priserna på JobOffice hemsida uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor exkl. moms. JobOffice äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan JobOffice och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Ingen försäljning sker till privatpersoner.

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning kan betalning erläggas genom kontokort utfärdat i Sverige. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. JobOffice tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Ansvar för fel

Teknisk support

JobOffice lagrar inte personuppgifter utan endast företagsuppgifter. Uppgifterna lagras endast i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden i redovisning/fakturering mot kund.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på JobOffice hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. JobOffice förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. JobOffice friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server.

Denna publikation på joboffice.se, tillhandahålls i informativt syfte och i “befintligt skick” utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. JobOffice förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. JobOffice friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. JobOffice förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

JobOffice och/eller dess respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i “befintligt skick”, utan någon som helst garanti. JobOffice ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations-, och icke kommersiella, syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från JobOffice därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen joboffice.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av JobOffice. Delar av JobOffice webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från JobOffice webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan skriftligt tillstånd från JobOffice.

Länkar till tredje parts webplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av JobOffice och JobOffice bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. JobOffice tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta sökning av webbplatser och innefattande av en länk innebär inget godkännande från JobOffice av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet. 

Eventuell reproduktion eller vidare distribution av programvaran, som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras. Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution, uttryckligen förbjuden. 

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig JobOffice från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. JobOffice ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

Se JobOffice Kassa licensvillkor