JobOffice kassa
licensvilkor

JobOffice AB, nedan kallad JobOffice, tillhandahåller detta program under LICENS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ANVÄNDARE GODTAR villkoren i dessa villkor. Detta är ett juridiskt avtal mellan användaren (som enskild slutanvändare eller juridisk person) och JobOffice (i fortsättningen kallat “avtalet”). Genom att använda programvaran godtar användaren villkoren i avtalet och har således också läst och godkänt dessa vid installationen av programvaran. Om användaren inte godtar villkoren i detta avtal får programvaran den inte längre användas.

§1. Överlåtelsevillkor

JobOffice och dess underleverantörer beviljar användaren en icke-exklusiv rätt att använda ett installerat exemplar av programmet JobOffice (i fortsättningen kallad programvaran) på en dator. Inga andra rättigheter beviljas. Programvaran anses vara i bruk i och med att den installeras till datorns permanenta eller temporära minne. Det är tillåtet att göra en säkerhetskopia av användardata, inte av programvaran. Installation på en nätverksserver uteslutande för intern distribution av programvaran är tillåten endast om användaren innehar separata programvarulicenser för alla nätverksanslutna datorer som programvaran överförs till.

 

§2. Förbehåll

Programvaran innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter samt annat patenterat material som tillhör JobOffice och/eller dess licensgivare. I syfte att skydda detta material är det inte tillåtet, utom i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det, för användaren eller utomstående part som agerar för användarens räkning att i) dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programvaran; ii) modifiera eller härleda produkter från programvaran; iii) använda programvaran i syfte att tillhandahålla servicebyrå- eller kommersiella tidsdelningstjänster eller andra typer datatjänster till utomstående; iv) helt eller delvis överföra programvaran eller tillhandahålla dess funktioner via Internet eller andra nätverk (utöver vad som uttryckligen tillåts enligt ovan); eller v) sälja, distribuera, hyra eller låna ut, utfärda andrahandslicens för eller på annat sätt överföra programvaran till utomstående såvida det inte rör sig om en permanent överlåtelse verksamheten till nytt juridiskt bolag som programvaran används i.

Om det rör sig om en permanent överlåtelse måste den användare som övertar programvaran godta villkoren i avtalet och meddela JobOffice de nya bolagsuppgifterna.

§3. Äganderätt

Programvaran tillhandahålls för abonnemang, inte för försäljning eller köp, och användaren förbinder sig att följa villkoren i avtalet samt erlägga licensavgifter under abonnemangsperioden. JobOffice behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas användaren i villkoren. JobOffice behåller äganderätten och alla immateriella rättigheter till programvaran.

§4. Avtalets uppsägande

Detta avtal gäller tills vidare. Vid eventuella brott mot avtalets föreskrifter upphör automatiskt rätten att använda programvaran. Vidare måste programvaran omedelbart tas bort på alla installerade datorer. Avtalet upphör också att gälla om användaren självmant förstör alla exemplar av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över. Om JobOffice via en allmän kungörelse eller pressrelease begär att all användning av programvaran ska upphöra måste användaren omedelbart lyda denna begäran. Bestämmelserna i punkt 3, 7, 8 och 12 är i kraft även efter det att avtalet upphör att gälla.

§5. Ersättningsskyldighet

JobOffice ersättningsskyldighet vid eventuella ersättningskrav begränsar sig efter JobOffice gottfinnande till a) rättning av fel eller utbyte av programvaran, b) full återbetalning av senaste abonnemangsfaktura. Denna ersättningsskyldighet gäller inte om felet på programvaran uppstått genom olyckshändelse, åverkan eller felaktig användning.

§6. Friskrivningsklausul

De uttryckliga garantierna i detta avtal ersätter alla andra garantier. joboffice och dess underleverantörer frånsäger sig uttryckligen alla andra garantier inklusive underförstådda garantier för kurans och ändamålsenlighet, garantier för att inga intrång har gjorts i utomstående parters rättigheter avseende programvaran eller mediet samt eventuella garantier om störningsfrihet eller informationens riktighet. Inga av joboffice återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra några som helst ändringar i, utvidningar av eller tillägg till denna garanti. i vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för underförstådda garantier och det kan därför hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller.

§7. Ansvarsbegränsning

Under inga som helst omständigheter kan joboffice eller dess underleverantörer hållas ansvariga för eventuella kostnader för ersättningsprodukter eller tjänster, utebliven vinst, förlorad information eller eventuella indirekta, tillfälliga, oförutsedda eller speciella följdskador som på något sätt kan härledas till försäljning, användning eller oförmåga till användning av någon av joboffice produkter eller tjänster, även om joboffice har underrättats om risken för sådana skador.

Joboffice och dess leverantörers totala ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga den ursprungliga köpeskilling som erlagts för produkten eller tjänsten ifråga. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador och det kan därför att hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning tillämplig lagstiftning utkräver sådant ansvar.

§8. Allmänna villkor

Detta avtal är underkastat och ska tolkas enligt lagarna i Sverige även om dessa strider mot internationell privaträtt. Om en behörig domstol fastställer att en bestämmelse i detta avtal helt eller delvis inte är tillämplig ska denna ändå tillämpas i största möjliga utsträckning för att parternas avsikter ska fullföljas. Övriga delar av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende användning av programvaran och ersätter alla tidigare eller nuvarande skriftliga och muntliga avtal rörande denna produkt. Kunden ingår avtal med JobOffice, från vilket nyttjanderätten av programvaran beställdes, vilket framgår av fakturan.

Parternas rättigheter och skyldigheter regleras i dess helhet av den nationella lagstiftningen som gäller för JobOffice som kunden har ingått avtalet med, bortsett från konflikter med rättsliga bestämmelser. Om det uppstår tvist ur eller i samband med villkoren eller användningen av programvarorna ska parterna försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska den hänvisas till allmän domstol på JobOffice registrerade företagsadress som exklusiv plats. Parterna är överens om att inte framlägga några anspråk som härrör från eller i samband med villkoren när mer än ett år har gått efter uppsägningen. JobOffice förbehåller sig rätten att använda reklam inne i eller utanför programvaran för att stärka JobOffice position på marknaden. JobOffice förbehåller sig även rätten att göra ändringar i detta avtal när som helst.

JobOffice meddelar sådana ändringar inne i programvaran i första hand men kan komma att meddela på JobOffice webbplats(er), via e-post, per brev eller på annat sätt. Användarens fortsatta bruk av programvaran efter meddelande om sådana ändringar kommer att tolkas som att användaren godtar dessa förändringar av avtalet. Om användaren inte godtar dessa förändringar måste all användning upphöra och alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över förstöras.

§9. Telefonsupport

Telefonsupport tillhandahålls kostnadsfritt av JobOffice för programvaran JobOffice Kassa och dess standard funktioner. All annan support är INTE kostnadsfri.

För integrationer med programvaran JobOffice Sync Center med kommunikation mot externa system som exempelvis Visma Administration hänvisar vi i första hand till den konsult som satt upp integrationen. Det här gäller även funktionalitet inne i JobOffice Kassa som har med integrationer mot externa system att göra som exempelvis att hämta en order in till kassan. Konsulten skall alltid utbildas av JobOffice och vara väl insatt i systemens olika kund unika scenarior. Kunden kan självklart vända sig till JobOffice för support och assistans om så önskas mot sedvanlig timtaxa.

Support och assistans med dator, operativsystem (Windows), skrivare, drivrutiner mm kan ges av JobOffice i mån av tid mot sedvanlig timtaxa och är INTE kostnadsfri. Det här gäller även datorer som är köpta av JobOffice. JobOffice tar inget ansvar för operativsystem eller drivrutiner utan hänvisar till respektive leverantör av dessa.

§10. Tredjepart program

Brukande av andra programvaror på samma dator som används för Jobffice Kassa är inte tillåtet utan JobOffice godkännande. Normalt skall endast JobOffice Kassa vara installerat på en kassadator och inga andra program tillåts för att säkerställa att kassan alltid fungerar. Administrativa externa system som integreras mot JobOffice Kassa såsom exempelvis Visma Administration är tillåtet under förutsättning att JobOffice godkänt datorns prestanda och användning. Dessa krav gäller även för fristående datorer som är konfigurerade för JobOffice Sync Center och som kommunicerar med externa administrativa system.

Detta program skyddas av Sveriges upphovsrättslag och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av programvaran utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

Dessa licensvillkor godkänns vid installation när du, eller av dig anvisad person, installerar programvaran.

© JobOffice AB. Med ensamrätt.