JobOffice Kassa på server

Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server

Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Tips: Har du igen dedikerad server för databasen men ändå vill koppla samman flera kassor kan du använda en ”huvudkassa som server” som de andra kassorna ansluter till. Men tänk då på att huvudkassan måste alltid vara igång och startas först för att de andra kassorna ska kunna ansluta till databasen.

 

1.    Hämta och installera SQL Server 2014 Express + SQL Management Studio
Laddar du ner JobOffice direkt från vår hemsida följer SQL 2008 med och installeras automatiskt om det inte finns någon SQL installerad på datorn.

Ska du göra en ny installation och ansluta flera kassor till samma databas på en server eller använda en huvudkassa rekommenderar vi att ni istället använder nyare SQL Server 2014 Express

Du kan hämta SQL Server 2014 Express och Management Studio direkt från Microsoft
Använder du 64 bitars Windows väljer du nedan filer.
Express 64BIT\SQLEXPR_x64_ENU.exe
MgmtStudio 64BIT\SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

2.    Instance Configuration
Named instance – Sätt namn på databasen
 

3.    Server Configuration
SQL Server Browser -> Automatic
 

SQL Server Browser tjänsten krävs för att ansluta till databasen över ett nätverk.

SQL Server Browser tjänsten krävs för att ansluta till databasen över ett nätverk.

4.    Database Engine Configuration – Server Config
Authentication Mode – Mixed mode
Körs SQL på en server eller om en kassadator har flera Windows användare sätt ”Mixed mode” så alla kan komma åt databasen.

SA account password
Välj ett lösenord för ”SA” (administratörskontot). Viktigt att komma ihåg!

Specify SQL Server administatiors
Om SQL installeras på en server eller en dator med flera Windows användare lägg till användargruppen ”Alla” (eller ”Everyone” på engelska”) så alla användare/klientdatorer kommer åt databasen.
 

Tryck ”Next >” så installeras SQL Sever 2014 Express…

Tryck ”Next >” så installeras SQL Sever 2014 Express…

 

SQL Server konfiguration

1.    Configuration Manager
I SQL server Configuration Manager behöver man göra vissa inställningar
för att tillåta anslutningar till databasen.

SQL Native Client & Server Network Config– Client & Server Network Protocols – 
Sätt TCP/IP och Named Pipes till enabled för nätverkskommunikation. 
Både Client och Server protokollen måste startas.
 

2.    Starta SQL tjänsterna
Kontrollera så tjänsterna för SQL Server Browser och SQL Server databasen är inställda på automatisk start och starta om tjänsterna innan du fortsätter.
 

 

SQL Management Studio

1.    Starta SQL Management Studio
Logga in som ”sa” med lösenord som valdes vid installation. Välj rätt databas, ex DB2014

2.    Skapa login för JobOffice
I management studio skapa en användare som JobOffice kassorna kan ansluta till databasen med. Välj rätt databas och gå till Secutiry, Logins, högerklicka och välj New Login…
 

General:
Välja ”Login name”, ex joboffice. 
Typ av inloggning ska vara SQL Server authentication så alla Windows användare kan komma åt databasen.

Avaktivera ”Enforce password policy” så lösenord kan väljas fritt.

Server Roles:
Sätt användaren till ”sysadmin”.

Tryck på "OK" för att spara användaren.

Tryck på "OK" för att spara användaren.

 

JobOffice klient konfiguration

1.    Skapa databas för företaget
JobOffice måste installeras på varje kassadator.

OBS. Har du redan ett företag sedan tidigare kan du återställa en JobOffice säkerhetskopia direkt i SQL.
När du säkerhetskopierar inne i JobOffice skapar den en komprimerad .zip fil med databasen. Öppna upp den och kopiera .bak och settings filen till en temp mapp.

I SQL Server Management Studio högerklicka på ”Databases” och välj ”Restore Database…”
Välj ”Device” och ”…” för att välja databasfilen.
 

Tryck på "OK" för att återställa databasen.

Tryck på "OK" för att återställa databasen.

För att skapa ett helt nytt företag välj fliken ”Arkiv” och tryck på ”Företagsguiden” i JobOffice.
Du kan göra detta från en klientinstallation av JobOffice eller huvudkassan.
Ange alla företagsuppgifter och välj fliken SQL Server.
 

Ange serverns adress (kan även använda IP adress) och namn (ex. DB2014)
Sätt SQL Server-autentisering och ange användare och lösenord för JobOffice
Testa anslutningen till servern med knappen ”Testa…” (kan den inte ansluta kolla brandvägg, portar och andra nätverksrelaterade inställningar så SQL servern och klientdatorn kan kommunicera.)

Tryck "Nästa" för att skapa en ny JobOffice databas på servern.

2.    Kontrollera företagsfilen
När databasen är skapad läggs en företagsfil på klienten, 
Startard: \Documents\JobOffice\Företag
Öppna filen i anteckningar. Den ska innehålla information om databasen.

Ex. 
[Database]
ConnectionString=Data Source=192.168.64.105\DB2014;Initial Catalog=JobOffice_555555_5555;Persist Security Info=True;User ID=joboffice;Password=joboffice;

Data Source = IP adress/namn för servern.
Initaial Catalog = Företagets databasnamn
User ID = SQL användaren som kassorna ska ansluta till databasen med

Filen kan kopieras över till varje klient som ska ansluta till databasen.

Nu ska allt för databasen vara konfigurerat och klart att använda. 
Tryck på ”Företagsguiden” under fliken ”Arkiv” i JobOffice för att öppna företaget på varje kassadator.

 

JobOffice Update Service

1.    Hämta och starta JobOffice Update Service
Tjänsten JobOffice Update Service används på klientdatorer/fjärrskrivbord då användaren inte har rättigheter att uppdatera JobOffice. Tjänsten laddar ner och uppdaterar JobOffice klienterna när inte datorn används.
 Finns att ladda ner från joboffice.se/hamta eller hämta direkt.

Efter installation starta JobOffice Update Service tjänsten. Den kommer skapa en event logg om att sökvägen till JobOffice installationen saknas i registret.
“Registykey/folder \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JobOffice is missing”
Lägg till en ny nyckel som heter “JobOffice”. 
OBS på 64 bitars system ska den istället läggas under Wow6432Node

Under JobOffice lägg till ett nytt Strängvärde som heter ”Path” och sätt data till den sökväg där JobOffice
är installerad.
Starta om update tjänsten. Den ska nu istället logga den installerade JobOffice versionen.
” Current version installed 11.50.11”