Tillämplighet
JobOffice Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med, på JobOffice hemsida angivet datum, och ersätter tidigare av Windows System i Göteborg AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom JobOffice hemsida utgör JobOffice ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på JobOffice hemsida och i övriga publikationer, har hemsidans företräde.

Avtalspart
Företaget Windows System i Göteborg AB namnges nedan som WSAB.

Finansiera din utrustning
Att välja rätt finansiering för dina investeringar är många gånger lika viktiga som att välja utrustning. Vi kan med hjälp av Wasa Kredit, erbjuda en finansieringslösning som är anpassad till just Er verksamhet och våra produkter.  

Det finns ett antal viktiga frågor som bör ställas inför varje investeringsbeslut:

 • Är syftet att äga din IT-utrustning eller är det bara ett hjälpmedel som är viktigt för att kunna driva din verksamhet?
 • Skulle det underlätta att kunna förändra din IT-utrustning om din verksamhet förändras?
 • Kan du använda ditt kapital till annat än att äga datorer, kopiatorer etc?
 • Skulle det vara en fördel att veta dina IT-kostnader i förväg?

Ett svar: Låt oss finansiera din utrustning! 
Hyreslösningar är ett bra alternativ till att köpa IT-utrustning

 • Ni får tillgång till IT-utrustningen omedelbart, utan att betala hela kostnaden vid köpetillfället
 • Ni kan löpande uppdatera/byta ut delar eller hela IT-parken (gäller vid 20 datorer eller fler)
 • Ni får en budgeterbar avdragsgill kostnad
 • Ni får en enkel administration
 • Ni kan optimera företagets kapitalstruktur och bibehålla nuvarande kreditutrymme
 • Utrustningen omfattas av heltäckande försäkringar

Fakta om finansiering

 • Hyrestid 24, 36 eller 48 månader
 • Fakturering sker kvartalsvis i förskott
 • Efter avtalstidens slut är utrustningen er
 • Månadskostnaden beräknas efter rörlig ränta baserad på Stibor 90 dagar som basränta. Rörlig ränta gäller under hela hyresperioden.
 • Innan hyresavtalet skickas för underskrift görs en sedvanlig kreditupplysning
 • Uppläggningsavgift 350 kr
 • Fakturaavgift (en per kvartal) 75 kr

Pris och betalning

Priserna på JobOffice hemsida uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor exkl. moms. WSAB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan WSAB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Ingen försäljning sker till privatpersoner. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning kan betalning erläggas genom kontokort utfärdat i Sverige. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. WSAB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras med en avgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 295 kr exkl. moms.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, är detta inte tillämpligt då försäljning inte sker till privatpersoner. Försändelse som ej lösts ut, utan gått i retur till WSAB debiteras en avgift om för närvarande 450 kr plus moms för att täcka WSAB:s transport- och administrationskostnader.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. WSAB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.  

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kund reklamera till WSAB omgående, dock senast 5 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 5 dagar förbehåller sig WSAB rätten att i förhållande till kund avgöra om felet skall avhjälpas.Vid reklamation skall kund kontakta WSAB:s kundservice på telefon 031- 42 48 00 eller via WSAB:s hemsida, och uppge order-  och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för kunden giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit WSAB till handa. Varan skall sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till WSAB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. WSAB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 0771-33 33 10 och till WSAB på telefon 031-42 48 00. 

Ansvar för fel

Föreligger fel som WSAB ansvarar för, åtar sig WSAB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, utföra en omleverans eller återbetala köpeskillingen. WSAB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

WSAB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. WSAB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har WSAB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betal-support. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kundservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. 

Personuppgifter

WSAB lagrar inte personuppgifter utan endast företagsuppgifter. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Särskilda villkor för programvaror Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara. 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på WSAB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. WSAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. WSAB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. 

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server.

Denna publikation på servern www.joboffice.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. WSAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. WSAB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. WSAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. WSAB och/eller dess respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. WSAB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations-, och icke kommersiella, syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från WSAB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.joboffice.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av WSAB. Delar av WSAB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från WSAB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från WSAB. 

Länkar till tredje parts webplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av WSAB ochWSAB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser.WSAB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från WSAB av aktuell webbplats. 

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet. Eventuell reproduktion eller vidare distribution av programvaran, som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras. Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution, uttryckligen förbjuden. Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig WSAB från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. WSAB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.