JobOffice AB, nedan kallad JobOffice, tillhandahåller detta program under LICENS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ANVÄNDARE GODTAR villkoren i detta licensavtal. Detta är ett juridiskt avtal mellan användaren (som enskild slutanvändare eller juridisk person) och JobOffice (i fortsättningen kallat "avtalet"). Genom att använda programvaran godtar användaren villkoren i avtalet. Om användaren inte godtar villkoren i detta avtal får programvaran den inte längre användas och alla exemplar som användaren har i sin ägo eller förfogar över måste förstöras. 

§1. Överlåtelsevillkor. JobOffice och dess underleverantörer beviljar användaren en icke-exklusiv rätt att använda ett exemplar av det bifogade programmet (i fortsättningen kallad programvaran) på en enda dator tillsammans med den inköpta JobOffice-produkten. Inga andra rättigheter beviljas. Programvaran anses vara i bruk i och med att den överförs till datorns permanenta eller temporära minne. Det är tillåtet att göra en säkerhetskopia av programvaran. Säkerhetskopian måste innehålla den upphovsrättsinformation och de meddelanden som finns på den av JobOffice tillhandahållna programvaran. Installation på en nätverksserver uteslutande för intern distribution av programvaran är tillåten endast om användaren innehar separata programvarulicenser för alla nätverksanslutna datorer som programvaran överförs till.

§2. Förbehåll. Programvaran innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter samt annat patenterat material som tillhör JobOffice och/eller dess licensgivare. I syfte att skydda detta material är det inte tillåtet, utom i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det, för användaren eller utomstående part som agerar för användarens räkning att i) dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programvaran; ii) modifiera eller härleda produkter från programvaran; iii) använda programvaran i syfte att tillhandahålla servicebyrå- eller kommersiella tidsdelningstjänster eller andra typer datatjänster till utomstående; iv) helt eller delvis överföra programvaran eller tillhandahålla dess funktioner via Internet eller andra nätverk (utöver vad som uttryckligen tillåts enligt ovan); eller v) sälja, distribuera, hyra eller låna ut, utfärda andrahandslicens för eller på annat sätt överföra programvaran till utomstående såvida det inte rör sig om en permanent överlåtelse av den JobOffice-produkt som programvaran används till. Om det rör sig om en permanent överlåtelse måste a) alla uppdateringar av programvaran ingå i överlåtelsen, b) den ursprunglige användaren göra sig av med alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran samt c) den användare som övertar programvaran godta villkoren i avtalet.

§3. Äganderätt. Programvaran tillhandahålls för abonnemang och hyra, inte för försäljning eller köp, och användaren förbinder sig att följa villkoren i avtalet samt erlägga licensavgifter under abonnemangsperioden. JobOffice behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas användaren i villkoren. JobOffice och/eller dess licensgivare behåller äganderätten och alla immateriella rättigheter till programvaran.

§4. Avtalets uppsägande. Detta avtal gäller tills vidare. Vid eventuella brott mot avtalets föreskrifter upphör automatiskt rätten att använda programvaran. Vidare måste programvaran omedelbart återlämnas till JobOffice eller alla exemplar (inklusive kopior) av den förstöras. Avtalet upphör också att gälla om användaren självmant förstör alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över. Om JobOffice via en allmän kungörelse eller pressrelease begär att all användning av programvaran ska upphöra måste användaren omedelbart lyda denna begäran. Bestämmelserna i punkt 3, 7, 8 och 12 är i kraft även efter det att avtalet upphör att gälla.

§5. Ersättningsskyldighet. JobOffice ersättningsskyldighet vid eventuella ersättningskrav begränsar sig efter JobOffice gottfinnande till a) reparation eller utbyte av programvaran eller mediet under förutsättning att programvaran/mediet återlämnas till återförsäljaren, eller annan av JobOffice anvisad representant, tillsammans med en kopia av kvittot eller b) full återbetalning av köpeskillingen. Den programvara som lämnas i utbyte omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken tidsrymd som är längst. Denna ersättningsskyldighet gäller inte om felet på programvaran eller mediet uppstått genom olyckshändelse, åverkan eller felaktig användning.

§6. FRISKRIVNINGSKLAUSUL. DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVTAL ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER. JobOffice OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET, GARANTIER FÖR ATT INGA INTRÅNG HAR GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER AVSEENDE PROGRAMVARAN ELLER MEDIET SAMT EVENTUELLA GARANTIER OM STÖRNINGSFRIHET ELLER INFORMATIONENS RIKTIGHET. INGA AV JobOffice ÅTERFÖRSÄLJARE, AGENTER ELLER ANSTÄLLDA HAR RÄTT ATT GÖRA NÅGRA SOM HELST ÄNDRINGAR I, UTVIDNINGAR AV ELLER TILLÄGG TILL DENNA GARANTI. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för underförstådda garantier och det kan därför hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller.

§7. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN JobOffice ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORAD INFORMATION ELLER EVENTUELLA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SPECIELLA FÖLJDSKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL FÖRSÄLJNING, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING AV NÅGON AV JobOffice PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ÄVEN OM JobOffice HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. JobOffice OCH DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET KAN ALDRIG ÖVERSTIGA DEN URSPRUNGLIGA KÖPESKILLING SOM ERLAGTS FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN IFRÅGA. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador och det kan därför att hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning tillämplig lagstiftning utkräver sådant ansvar.

§8. Allmänna villkor. Detta avtal är underkastat och ska tolkas enligt lagarna i Sverige även om dessa strider mot internationell privaträtt. Om en behörig domstol fastställer att en bestämmelse i detta avtal helt eller delvis inte är tillämplig ska denna ändå tillämpas i största möjliga utsträckning för att parternas avsikter ska fullföljas. Övriga delar av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende användning av programvaran och ersätter alla tidigare eller nuvarande skriftliga och muntliga avtal rörande denna produkt. JobOffice förbehåller sig rätten att använda reklam inne i eller utanför programvaran för att stärka JobOffice position på marknaden. JobOffice förbehåller sig även rätten att göra ändringar i detta avtal när som helst. JobOffice kan meddela sådana ändringar på JobOffice webbplats(er), via e-post, per brev eller på annat sätt. Användarens fortsatta bruk av programvaran efter meddelande om sådana ändringar kommer att tolkas som att användaren godtar dessa förändringar av avtalet. Om användaren inte godtar dessa förändringar måste all användning upphöra och alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över förstöras.

§9. Telefonsupport tillhandahålls kostnadsfritt av JobOffice för programvaran JobOffice Kassa och dess standard funktioner.

För integrationer med programvaran JobOffice Sync Center med kommunikation mot externa system som exempelvis Visma Administration hänvisar vi i första hand till den konsult som satt upp integrationen. Det här gäller även funktionalitet inne i JobOffice Kassa som har med integrationer mot externa system att göra som exempelvis att hämta en order in till kassan. Konsulten skall alltid utbildas av JobOffice och vara väl insatt i systemens olika kund unika scenarior. Kunden kan självklart vända sig till JobOffice för support och assistans om så önskas mot sedvanlig timtaxa.

Support och assistans med dator, operativsystem (Windows), skrivare, drivrutiner mm ges av JobOffice mot sedvanlig timtaxa och är inte kostnadsfri. JobOffice tar inget ansvar för operativsystem eller drivrutiner utan hänvisar till respektive leverantör av dessa.

§10. Brukande av andra programvaror på samma dator som används för Jobffice Kassa är inte tillåtet utan JobOffice godkännande. Normalt skall endast JobOffice Kassa vara installerat på en kassadator och inga andra program tillåts för att säkerställa att kassan alltid fungerar. Administrativa externa system som integreras mot JobOffice Kassa såsom exempelivs Visma Administration är tillåtet under förutsättning att JobOffice godkänt datorns prestanda och användning. Dessa krav gäller även för fristående datorer som är konfigurerade för JobOffice Sync Center och som kommunicerar med externa administrativa system. 

 

Detta program skyddas av Sveriges upphovsrättslag och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av programvaran utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

Dessa licensvillkor godkänns vid installation när du, eller av dig anvisad person, installerar programvaran.

© 2018 JobOffice AB. Med ensamrätt.